REGULAMIN korzystania z BIESIADNO

Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki obiektu i jego otoczenia oraz zapewnienie zgodnego współżyciu użytkowników obiektu. Warunkiem zgodnego współżycia przebywających pod wiatą użytkowników jest wzajemna życzliwość, pomoc i niezakłócanie sobie spokoju.

 1. Właścicielem, zarówno obiektu, jak i terenu bezpośrednio do niego przyległego (zwanego w dalszej części „BIESIADNO”), jest Magdalena i Piotr Kłusek – (zwani w dalszej części „Właścicielami”).
 2. BIESIADNEM dysponują i zarządzają Właściciele.
 3. BIESIADNO, jako miejsce piknikowe, służy osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.
 4. Korzystający z pobytu na BIESIADNIE zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, jak również do przestrzegania jego postanowień.
 5. Termin najmu BIESIADNA przez grupy zorganizowane należy uzgodnić z Właścicielami.
 6. BIESIADNO jest udostępniane w godzinach od 8.00 do 22.00, zaś po 22.00 obowiązuje powszechna cisza nocna
  i Wynajmujący bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne jej naruszenie.
 7. W przypadku grup zorganizowanych, organizatorem odpoczynku na BIESIADNO może być wyłącznie osoba pełnoletnia, biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
 8. Za osoby nieletnie przebywające na terenie wiaty odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.
 9. Korzystający z wiaty zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających m. in.
  z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).
 10. Dopuszcza się rozpalanie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym (murowany grill, miejsce na ognisko).
 11. Korzystanie z grilla/ogniska może się odbywać pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
 12. rozpalający ogień zobowiązany jest przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu do zachowania
  szczególnej ostrożności,
 13. po zakończeniu grillowania oraz pobytu na BIESIADNIE osoby tam przebywające zobowiązane są do bezwzględnego sprawdzenia, czy używane paleniska skutecznie wygaszono,
 14. w przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna, osoby przebywające na BIESIADNIE zobowiązane są skutecznie je wygasić,
 15. w trakcie korzystania z palenisk zabrania się pozostawienia ich bez dozoru,
 16. zapewnienie materiałów do rozpalenia i utrzymywania ognia na paleniskach leży w gestii korzystających z palenisk, chyba że zostało to inaczej ustalone z Właścicielami.
 17. Przebywającym na BIESIADNIE zabrania się spożywania środków odurzających, zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu.
 18. Korzystający bierze pełną odpowiedzialność za wszystkich użytkowników BIESIADNA podczas najmu.
 19. Korzystający z BIESIADNA ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania oraz za pozostawienie porządku po zakończeniu pobytu. W związku z tym w przypadku stwierdzenia zniszczeń, nieporządku oraz innych nieprawidłowości należy zgłosić Właścicielom przed wejściem na teren.
 20. Korzystający z BIESIADNA ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pobytu.
 21. Wszelkie odpady należy składować w przeznaczonych na ten cel pojemnikach na odpady, znajdujących się za WC.
 22. Parkowanie jest możliwe wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
 23. Przebywający na terenie BIESIADNA mają obowiązek stosować się do poleceń Właścicieli. Właściciele mają prawo wyprosić korzystających bez podania przyczyny.
 24. W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania wiaty należy zwracać się do Właścicieli.
 25. Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112 | STRAŻ POŻARNA 998 lub 112 | POLICJA 997 lub 112

Za nieprzestrzeganie w/w regulaminu grożą sankcje wynikające z ustawy Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 z póź. zm.).