Regulamin Płatności i Zadatku

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Treść regulaminu reguluje sposób zakupu i dokonywania za usługi i materiały online płatności.
 2. Podmiotem świadczącym usługi jest euroPiM Piotr Kłusek z siedzibą 33-150 Wola Rzędzińska 114A, NIP: 873 312 94 78 (dalej zwane euroPiM).
 3. Konto bankowe do obsługi płatności od klientów prowadzone jest w mBank, nr konta: 80 1140 2004 0000 3602 6652 9021
 4. Przyjmowanie płatności gotówkowych odbywa się w siedzibie firmy.
 5. Do realizacji płatności online przez klientów wykorzystywane są rozwiązania operatora płatności–TPAY.COM. System płatności Tpay.com należy do spółki. Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy placu Andersa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN (wpłacony w całości).
 6. Wszelkie pytania dotyczące sposobu płatności oraz statusu dokonanych płatności należy kierować na adres biesiadno@gmail.com.

2. ZAKUP

 1. Zakupów można dokonywać za pośrednictwem strony www.BIESIADNO.pl poprzez formularz kontaktowy, mailowo pod adresem biesiadno@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem +48 503 137 207 lub 501 632 616.
 2. W celu dokonania zakupu należy podać co najmniej: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail).
 3. Warunkiem potwierdzenia zakupu jest wpłata ustalonej kwoty w terminie i wysokości określonej w linku przesłanym do klienta.

3 . OPŁATY i REKLAMACJE

 1. W celu realizacji usług świadczonych przez euroPiM Piotr Kłusek płatności można dokonywać:

– przelewem na konto bankowe
– online poprzez system Tpay
– gotówką w siedzibie firmy euroPiM.

 1. Klient ma prawo wybrać metodę płatności spośród wymienionych powyżej opcji.
 2. Do prawidłowej realizacji płatności Klient powinien postępować zgodniez instrukcjami:
  – dostarczonymi przez euroPiM dla płatności dokonywanych przelewem na w/w konto bankowe firmy, bądź płatności w siedzibie firmy,
  – dostarczonymi przez Tpay .
 3. Przy potwierdzeniu zamówienia klient otrzyma e-mailem link do płatności umożliwiający dokonanie płatności online za pomocą systemu płatności Tpay.
 4. Wybierając sposób płatności za pośrednictwem serwisu Tpay Klient akceptuje warunki obsługi płatności określone przez firmę Tpay.
 5. euroPiM uznaje płatność w momencie uznania konta bankowego lub, w przypadku płatności za pośrednictwem systemu Tpay, w momencie otrzymania potwierdzenia dokonania płatności z systemu Tpay.
 6. Płatności są w większości przypadków realizowane najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego. euroPiM nie ma wpływu na czas realizacji i nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego czasu.

4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Usługi świadczone przez euroPiM za pośrednictwem strony internetowej www.BIESIADNO.pl są realizowane od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 7:00 do 22:00.
 2. Usługi mogą być zamówione poprzez formularz rezerwacyjny zawarty na stronie www.BIESIADNO.pl.
 3. Usługi zamówione poprzez formularz rezerwacyjny mogą być anulowane max 7 dni przed rozpoczęciem okresy wynajmu.
 4. Rozwiązanie umowy skutkuje utratą wpłaconego zadatku.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące płatności należy składać drogą elektroniczną na adres: E-mail: biesiadno@gmail.com.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej płatności w ciągu 14 dni od zaistnienia sytuacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni. Klient zostaje poinformowany o sposobie rozpatrzenia pocztą elektroniczną na adres, z którego zgłoszenie zostało wysłane.
 4. Reklamacje dotyczące działania systemu Tpay powinny być kierowane bezpośrednio do Tpay.
 5. euroPiM nie ponosi odpowiedzialności za płatności, które do niego nie trafiły z powodu niestosowania się przez Klienta do instrukcji dotyczących sposobu wykonania płatności.
 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https://europim.pl/regulamin W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. ZADATEK

 1. euroPiM Piotr Kłusek, reprezentujący BIESIADNO zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków z uwagi na przypadki nieodpowiedzialnego podejścia Klientów do dokonywania rezerwacji i niestawiania się na usługi w zarezerwowanym wcześniej terminie, co znacznie dezorganizuje harmonogram usług.
 2. euroPiM Piotr Kłusek, reprezentujący BIESIADNO) zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków w wysokości:
 • 30,00zł brutto na poczet usług „ogniska klasowe/przedszkolne” oraz „ogniska klasowe/przedszkolne z rodzicami”,
 • 150,00 zł brutto na poczet usług „imprezy okolicznościowe” oraz „wynajem całodzienny”.
 1. Pobierany zadatek jest formą potwierdzenia rezerwacji danej usługi w wybranym przez Klienta terminie.
 2. Uregulowania zadatku należy dokonać podczas dokonywania rezerwacji – w systemie rezerwacyjnym, na stronie BIESIADNO.pl
 3. System rezerwacyjny na BIESIADNO.pl umożliwia wpłatę zadatku na poczet wymienionych w ust. 2 usług poprzez stronę internetową za pośrednictwem serwisu tPay.com, którego właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN wpłacony w całości, wpisany do KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437.
 4. Kwota wpłacanego zadatku odliczana będzie od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki/przelewu.
 5. W przypadku braku uregulowania zadatku rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 6. Zadatek nie podlega zwrotowi, gdy usługa nie może być wykonana z przyczyn leżących po stronie klienta (np. zmiana terminu usługi).
 7. Zmiana terminu na inny dostępny w systemie rezerwacyjnym BIESIADNO wiąże się z koniecznością wpłaty kolejnego zadatku.
 8. Zadatek jest zwracany w wysokości wpłaconej kwoty, gdy:
 • niewykonanie usługi przez BIESIADNO następuje z powodów od nas niezależnych (np. prawny zakaz prowadzenia działalności usługowej, zakaz przemieszczania się);
 • gdy żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności (np. nieszczęśliwy wypadek wymagający hospitalizacji, śmierć).
 1. Zwrot dwukrotności zadatku jest możliwy gdy niewykonanie usługi następuje z przyczyn leżących wyłącznie po stronie BIESIADNO.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2024 r.
 2. euroPiM zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w terminie późniejszym.
 3. Klienci zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Dane klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych Klienci mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.